Ondersteuning bij GGZ Vraagstukken

Binnen de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg speelt een groot aantal veranderingen een belangrijke rol. De volgende trends en issues staan bij veel GGZ-organisaties op de agenda:

•    Onderzoek m.b.t. EPD- en andere IT-systemen;
•    Verlies van tijd en omzet aan administratie en verantwoording;
•    Overheveling jeugdzorg en langdurige zorg naar gemeenten;
•    Nieuwe, strengere privacywetgeving per 25 mei 2018 (AVG/ GDPR);
•    Groeiende regierol voor patiënt (o.a. PGO/ patiëntportaal).

Binnen Beter Healthcare zijn gespecialiseerde consultants actief die GGZ-organisaties helpen met de hieraan gerelateerde informatievraagstukken.
Lees hieronder op welke manieren wij Uw organisatie kunnen helpen!

Onderzoek m.b.t. EPD- en andere IT-systemen
Veel GGZ-organisaties zijn niet geheel tevreden over de huidige IT-omgeving en daarbij in het bijzonder hun EPD-systemen. Derhalve zijn veel GGZ-organisaties zich aan het oriënteren op hun IT huishouding.
Onze organisatie is gesprekspartner bij alle relevante epd-leveranciers en heeft inhoudelijke kennis van de verschillende epd-systemen. Daarnaast hebben wij ten alle tijden een onafhankelijk blik op de diverse mogelijkheden in de markt. Zodoende kunnen wij dan ook uw organisatie van een goed advies voorzien.

EPD quickscan
Veel organisaties worstelen met de vraag of zij moeten investeren in hun huidig EPD-systeem of een nieuw systeem moeten selecteren en implementeren. Met de EPD quickscan kan een organisatie binnen één dag onderbouwde antwoorden krijgen op deze vraag. Indien er gekozen wordt voor een nieuw systeem, kunnen wij u helpen met het selectie- en implementatietraject.

Veel tijd en omzet gaat verloren aan administratie en verantwoording
‘First time right’ en ‘registratie aan de bron’ zijn termen die van grote betekenis zijn voor GGZ-organisaties. Door regeldruk vanuit de overheid én controles door zorgverzekeraars, zijn GGZ-organisaties gebonden aan veel voorwaarden om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en correcte verantwoording van de uitgevoerde activiteiten. Er gaat echter veel tijd verloren wanneer achteraf herstel- en correctie-werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, met als resultaat dat er tegenwoordig tot zo’n   20% van de omzet verloren aan administratie.

Wij hebben expertise op alle vlakken van verantwoording waaraan GGZ-organisaties moeten voldoen. Zowel wet- en regelgeving als ook benodigde verantwoording in het EPD-systeem. Beter Healthcare heeft veel ervaring in het proces ‘registratie tot en met verantwoorde declaratie’.
Onze ervaren consultants kunnen voor GGZ-organisaties een analyse uitvoeren op de administratieve organisatie. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de knelpunten in de administratieve organisatie met in achtneming van de interne controles. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het uitschrijven van eventuele nieuwe werkwijzen en het borgen van deze aanpassingen in de organisatie. Daarnaast kan Beter Healthcare een bijdrage leveren aan de bewustwording en het belang van registratie aan de bron en kunnen wij ondersteunen met management- en uitvoeringscapaciteit voor zorgadministraties.

Overheveling jeugdzorg en langdurige zorg naar gemeenten
Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugdigen overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Per 1 januari 2018 wordt de DBC systematiek, die tot nu toe is gehanteerd binnen de Jeugdzorg, beëindigd. Bovendien is een groot gedeelte van de langdurige zorg (Beschermd Wonen) overgeheveld naar de gemeenten.  

Het is ieder jaar een hele opgave om alle administratie en inkoopafspraken geregeld te krijgen met als doel de ‘te leveren zorg’ financieel te waarborgen. Een complex speelveld waarin GGZ-organisaties met veel gemeentes veel verschillende afspraken moeten maken.  
Onze expertise op het gebied van WMO-registratie en -declaratie kan GGZ-organisaties begeleiden bij het maken van de inkoopafspraken. Wij hebben kennis van alle relevante EPD- en ECD-systemen in huis en kunnen ondersteuning bieden om verschillende inkoopafspraken in het EPD systeem te configureren, uitvoeren, controleren en optimaliseren.

Nieuwe, strengere privacywetgeving per 25 mei 2018 (AVG/ GDPR)
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. De AVG is al in mei 2016 in werking getreden. Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Daarna mogen organisaties op de naleving van de AVG worden aangesproken. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet.

Beter Healthcare kan u ondersteunen bij de eenmalige inventarisatie en de structurele veranderingen die nodig zijn om als zorgorganisatie te voldoen aan de AVG.

Groeiende regierol voor patiënt (o.a. PGO/ patiëntportaal)
Waar patiënten in het verleden vooral alleen het subject van een behandeltraject waren, is nu de algemene tendens in Nederland is dat patiënten steeds meer invloed willen uitoefenen op hun behandeling. Deze tendens is ook van toepassing op de Geestelijke Gezondheidszorg. Meer regie voor de patiënt kan bestaan uit hele concrete onderdelen, zoals:
•   De patiënt wil inzage in dossier en behandelplan wanneer zij/hij dat wil;
•    De patiënt wil inzage in haar/zijn behandeltraject en de voortgang/status daarvan;
•    De patiënt wil (behandel)afspraken inplannen wanneer het haar/hem uitkomt;
•    De patiënt wil zelfstandig behandelmodules uitkiezen en volgen;
•    De patiënt wil zelf een (elektronisch) dossier bijhouden.
De genoemde voorbeelden van extra regie voor de patiënt hebben allen effect op de informatievoorziening in het algemeen en de EPD-oplossing in het bijzonder. Met behulp van e-Health oplossingen kunnen bovenstaande wensen worden gerealiseerd mits deze oplossingen op adequate wijze samenwerken met het EPD-systeem.

De adviseurs van Beter Healthcare hebben inhoudelijke kennis over alle in de GGZ relevante EPD-systemen en e-Health oplossingen. Daarnaast heeft Beter Healthcare ruime ervaring met het realiseren van integraties tussen EPD-systemen, e-Health oplossingen en andere zorg gerelateerde applicaties. Wij kunnen u helpen op het gebied van de selectie en implementatie van nieuwe oplossingen en het beheer en de optimalisatie van huidige oplossingen.

Kennis maken?
Wilt u meer informatie over onze visie en/of de oplossingen die wij uw organisatie kunnen bieden? Neem dan contact op met ons op via info@beterhealthcare.nl of bel 088-4558600